MTTL ry

Historia

Kaikki alkoi yhteistyöstä

Liitto on perustettu 14.3.1974. Liiton syntyhistoria alkaa jo muutamia vuosia ennen MTTL:n perustamista, sillä puolustushallinnon diplomi-insinöörit, insinöörit ja teknikot solmivat ensimmäisen yhteistyösopimuksen jo 16.5.1966. Sopimuskumppanit täydensivät kokoonpanoaan rakennusmestareilla v. 1971 muodostaen puolustuslaitoksen kenttään rekisteröimättömän teknillisten yhteistyöelimen PTY. Elimen silloinen puheenjohtaja R K Tuulos kutsui 13.3.1974 koolle MTTL:n perustavan kokouksen. Liiton viralliseksi nimeksi tuli Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ja järjestö merkittiin yhdistysrekisteriin 25.9.1974.

Uuden liiton perustamiselle pitää aina olla perusteltu tarve. MTTL:n tapauksessa se oli pienten yhdistysten voimien kokoaminen ja yhteiset edunvalvontatavoitteet. Puolustusvoimiin ja puolustusministeriöön ryhdyttiin 1960- luvulla lisääntyvässä määrin palkkaamaan työsuhteisia teknisiä toimihenkilöitä, mikä johti vuosikymmenen loppupuolella myös siihen, että toimihenkilöille ryhdyttiin neuvottelemaan omia työehtosopimuksia. Liiton tehtäviin kuului alusta alkaen myös jäsenistön pääosan, virkasuhteisten teknisten toimihenkilöiden asioiden ajaminen esityksin ja neuvotellen.

Liiton perustajajäsenyhdistyksiä olivat Maanpuolustuksen Diplomi-insinöörit ry, Maanpuolustuksen Insinöörit ry, Puolustusvoimain Teknikot ry, Puolustuslaitoksen Rakennusmestarit ry, noin vuoden ajan toiminut Puolustuslaitoksen Atk-toimihenkilöt ry ja Ilmapuolustuksen Lentotekniset ry. Lentoteknisten yhdistyksen jäsenkunta muodostui yksinomaan silloisista toimiupseereista. Liiton jäsenmäärä oli tuolloin n. 1000. Jäsenkunnan määrä kasvoi hiljalleen, kunnes vuonna 1976 tapahtui jäsenkunnassa merkittävä repeämä. Tuolloin Valtion Insinöörien Liitto VIL erosi STTK-laisesta Valtion Teknillisten Keskusliitosta liittyen AKAVA:n jäsenliitoksi. Muutoksen seurauksena myös MTTL:n jäsenyhdistys MPI siirtyi VIL:n mukana AKAVA-laiseksi yhdistykseksi.

Pääosa henkilöjäsenistä pysyi MPI:n jäseninä ja pieni osa jäi STTK-laisiksi perustaen uuden yhdistyksen Puolustushallinnon Insinöörit PHI ry, joka liittyi MTTL:oon. Liiton seuraava rakennemuutos tapahtui vuonna 1988. ILTY ry liittyi silloin muutama vuosi aiemmin VTK:n jäsenjärjestöksi tulleeseen Toimiupseeriliittoon.

MTTL:stä tuli ammattijärjestö 1989

Vuonna 1988 myös MTTL:n toiminnassa alkoi jäsenten kannalta katsoen merkittävä muutos. Perinteisesti valtion koulutustasoliitoissa jäseninä olleet yhdistykset erosivat liitoistaan jääden edelleen MTTL:n jäsenyhdistyksiksi. MTTL hyväksyttiin uutena ammattiliittona VTK:n (nykyään TTT) jäseneksi.

Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitosta tuli tuolloin ensimmäinen valtionhallinnon laitoskohtainen ammattijärjestö, jossa olivat kattavasti jäseninä kaikki laitoksen STTK:laiset tekniset toimihenkilöyhdistykset. Ammattiliiton uudet säännöt hyväksyttiin liittokokouksessa 25.3.1988 ja MTTL:sta tuli keskusjärjestö VTK:n (nykyään TTT) uusi jäsenliitto 1.1.1989. Heinäkuun 1993 alussa liittoon järjestäytyi Erikoisupseerit ry niminen perusyhdistys, joka oli aiemmin Päällystöliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen jäsenkunnasta pääosa oli sotilasteknikoita ja osa sotilastaloudenhoitajia. Myöhemmin yhdistyksen nimi oli Maanpuolustuksen erikoisalojen toimihenkilöt ( MERTO) ja sen jäsenkunta oli talouspäälliköitä ja muonitussalan henkilöstöä. MERTO lopetti toimintansa 1.1.2015 ja lähes kaikki jäsenet liittyivät MTTL-J:n jäseniksi.

Liittoon kuuluvat jäsenyhdistykset edustavat puolustusvoimia, puolustusministeriötä ja rajavartiolaitosta sekä puolustushallinnon kumppanuusyrityksiä. Jäsenkunnasta yli 10 % on naisia. Jäsenistöstä noin kolmannes on erikoisupseereita, kolmannes siviilivirkasuhteisia ja kolmannes työsopimussuhteisia.

MTTL siirtyi akavalaiseksi järjestöksi 31.12.2017

Maanpuolustuksen tekniset toimihenkilöt seurasivat aikaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kustannustehokas edunvalvonta nähtiin jäsenistölle niin arvokkaaksi, että MTTL laajan selvityksen jälkeen päätti liittyä KTK:n yhteisöjäseneksi ja sitä kautta edunvalvonta siirtyi Akavaan.

MTTL:4n 40-vuotisjuhla

Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto, MTTL ry vietti 40-vuotisjuhliaan liittokokouksen ja kutsuvierastilaisuuden merkeissä pääesikunnan keskuspaviljongissa 21.3.2014.

MTTL:n 40-vuotiskatsaus ja juhlapuheet